Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSMS
sekretariat@zsms.zgora.pl

(68) 451 20 70

Zajęcia o niepełnosprawności

Zajęcia o niepełnosprawności

            W dniu 18 maja 2023 roku w Internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze odbyły się zajęcia edukacyjne dla nauczycieli, polegające na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, na temat: Niepełnosprawność. Objawy. Przyczyny. Skutki. Przedstawiono sposoby rozumienia pojęcia niepełnosprawności (definicje międzynarodowe, definicje krajowe). Omówiono sposoby objawiania się niepełnosprawności (koncepcje medyczne, modele kulturowe). Opisano przyczyny niepełnosprawności (mechanizmy biologiczne, mechanizmy psychologiczne, mechanizmy socjologiczne), skutki niepełnosprawności (mechanizmy psychologiczne, mechanizmy socjologiczne). Zaprezentowano zaburzenia psychomotorycznego / psychoruchowego rozwoju, globalne / uogólnione zaburzenia rozwoju (makrouszkodzenia, makrozaburzenia), selektywne / wybiórcze zaburzenia rozwoju (mikrouszkodzenia, mikrozaburzenia). Scharakteryzowano trudności w uczeniu się niespecyficzne (całościowe zaburzenia rozwoju), trudności w uczeniu się specyficzne (fragmentaryczne zaburzenia rozwoju, parcjalne zaburzenia rozwoju). Zaprezentowano zaburzenia tempa rozwoju (rozwój opóźniony, rozwój przyspieszony), zaburzenia rytmu rozwoju (rozwój nieharmonijny). Scharakteryzowano niepowodzenia edukacyjne (szkolne), niepowodzenia w nauce, niepowodzenia w zachowaniu, przekładające się na niepowodzenia pozaedukacyjne (pozaszkolne). Uwzględniono kwalifikacje nauczycieli (specjalistów), związane z wykształceniem i zatrudnieniem w danej instytucji / placówce –  przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, ośrodku, poradni, zadania nauczycieli (specjalistów), związane z diagnozą / diagnozowaniem, profilaktyką i terapią, wspieraniem / wspomaganiem.   

 

Lidia Pustkowiak

Wiktoria Urbanowicz